top of page
Ekonomický růst je přímo úměrný likvidaci planety.
Život je přímo úměrný počtu stromů na symbiotické planetě Zemi.

Sázíme stromy,

sázejte s námi.

 

Zasaďme Česko 26. a 27. října 2019

 Podepsat Petici za život

Vzhledem k alarmujícímu úbytku vody v ČR Vás vyzýváme, abyste vyhlásili stav celorepublikové klimatické nouze a přijali okamžitá opatření ke stabilizaci krajiny a obnově vodního režimu v krajině

PagoPago je mezinárodní dobrovolnická nezisková organizace, která byla založena pro zalesnění planety.

Hlavní činností je stabilizace, ochrana a zlepšování stavu půdního fondu cílenou výsadbou ovocných a lesních dřevin v oblastech ohrožených erozí, suchem, povodněmi,  ztrátou biodiverzity nebo krátkozrakými zásahy člověka.

semenačky.jpg
semenaček.jpg
Miliony Stromů pro Česko zcela zdarma.
Spolek PagoPago. Volejte kdykoliv 776131404. Přijíždět můžete opět na podzim. Ekocentrum Tři Dvory 2 Litovel

 

 

 

 

 

Abychom stabilizovali kolabující ekosystémy a zabránili vysušování krajiny, erozi půdy, podpořili samozásobitelství a regionální produkci potravin, je v Čechách třeba obnovit mozaikovitou strukturu krajiny tvořenou původně 800000 km mezí, 120000 km vegetace podél zmizelých polních cest, 30000 km alejí, 35000 ha remízků, lesíků převážně v okolí vodotečí, 42 tisíci hektary ovocných sadů. Celkem je tedy třeba vysadit více než 6 miliard ovocných stromů a několik dalších miliard ovocných keřů na půdě mimo lesy, které zmizely z naší krajiny v důsledku intenzifikace zemědělství a urbanizace krajiny během několika let. 

 

A vy můžete být jedněmi z těch, kdo tohoto společného úkolu dosáhnou.

 

Milí přátelé, žijete v bytě a myslíte si, že pěstování a sázení stromů je mimo Vaše možnosti? Věřte, že právě vy jste těmi, kdo oněch 6 miliard stromů může vypěstovat a vysadit. Máte-li balkon nebo alespoň okno v bytě, maličkou zahrádku, můžete pěstovat semenáče ovocných dřevin přímo ve Vašem bytě. Na jednom balkoně v paneláku, za okny, můžete vypěstovat tisíce stromků do věku 1.5 roku, tedy do doby, kdy je ideální stromečky přesadit na trvalé stanoviště ve sponu 1*1 m. v okolí Vašeho domova, nebo kdekoliv, kde najdete místo.

 

Výsadby dřevin v krajině mimo lesy jsou hlavním opatřením pro návrat vody do půdy, zamezení erozi půdy, stabilizaci ekosystémů, zvýšení biodiverzity, realizaci environmentálních adaptačních opatření. Ovocné dřeviny nabízí potravu nejen člověku, ale po celý rok i hmyzu, ptactvu, zvěři a poskytují jim vyhledávaná útočiště. Stromy vysazené do věku 2 let jsou extrémně odolné vůči suchu, mrazu, vnějším patogenům, okusu zvěří.

 

Jeden člověk za den vysadí okolo 300 dvouletých stromků, při výsadbě sázecím strojem 3500 a více stromků za den. Navíc semenáčky nepotřebují žádné kůly, úvazky, dodatečnou závlahu, hnojiva, bagr na kopání jam, nevyžadují řez. Jedinou doporučenou ochranou a péčí je hustá výsadba 1*1 m. a nátěr terminálního výhonu proti okusu zvěří.
 

Generativně množené ovocné dřeviny ze semen ušlechtilých odrůd z jednodruhových sadů není potřeba roubovat. Přirozený nástup plodnosti je 8 - 12 rokem ve věku pohlavní dospělosti.

K přesazení stromečků potřebujete ssebou pouze hluboké kelímky od jogurtů, tetrapakové krabice, PET lahve, kelímky od nápojů. 
Pro semenáčky k dopěstování u Vás doma můžete přijíždět již nyní. Tel. 776131404. Volejte kdykoliv. Adresa místa výdeje: Tři Dvory 2 Litovel.

Mohou přijíždět i školy a skupiny, ubytování ve vlastních spacácích na karimatkách v prostorách ekocentra. Např. Studenti Walfsdorfského licea v Semilech pod vedením Ivety Sadecké se rozhodli připravit si k podzimním výsadbám v okolí Semil desítky tisíc stromků pro výsadby ÚSES. Přidejte se k nim. 
Prosíme o sdílení události. Děkujeme.

S pozdravem a přáním pokojného dne za spolek PagoPago Josef Čermák

Pokud byste chtěli akci podpořit: Sbírkový účet pro Vaše dary:  2201511156/2010

stromecky.jpg
lide.jpg
Ke stažení
graf_udržitelný_rozvoj.jpg

Představujeme graf z učebnice samozásobitelství, který popisuje dynamiku udržitelného rozvoje.

Trvale udržitelný rozvoj je dynamický jev závislý na objemu biosféry a všech jejich jednotlivých složek (objemu humusu v půdě, objemu volné a vázané vody, objemu živých organismů a mnoha dalších). Ty jsou vzájemně závislé a jejich objem je dynamický. Všechny udržují a stanovují hranici mezí únosnosti krajiny. Dojde-li k úbytku pouze jedné ze složek, dochází k narušení, fragmentaci a zhroucení ekosystému.

Např. dojde-li k poklesu objemu humusu v půdě, klesá objem vázané vody v půdě, klesá počet živočišných a rostlinných druhů,  dochází  k úbytku vázané vody a neustálému poklesu objemu humusu, ekosystém se rozpadá, fragmentuje, zaniká.

Je třeba hospodařit a využívat zdroje, které poskytuje příroda tak, abychom svojí činností, vedoucí k uspokojení a naplnění sociálních potřeb, respektovali meze únosnosti krajiny nebo je zvětšovali.

Základní podmínkou trvale udržitelného hospodaření v mezích únosnosti krajiny je udržování a navyšování objemu humusu a tím i vázané vody v půdě zvyšováním objemu biosféry. Toho dosáhneme sedmi a vícepolním polním hospodařením v meziřadí vegetačních pásů generativně množených ovocných dřevin s využitím pěstovaných pícnin a meziplodin. 

Film Přírodní statek

Lyrický němý dokument Jakuba Orla Tomáše o minulosti, přítomnosti a potenciálu české krajiny.  

Manifest přírodě


1. Vodu přírodě
 Vrátit vodním tokům jejich původní podobu a schopnost meandrovat, obnovit a vytvářet rybníky, tůně a mokřady.


2. Stromy Přírodě
Realizovat výsadby dřevin v okolí vodotečí, osadit kóty, šedé plochy, výsadby dřevin na orné půdě, v sídlech.


3. Nerosty Přírodě
Sanace meliorací, vrtů na vodu, urbanizovaných ploch.Ukončení těžby nerostných surovin pod úrovní mělké zvodně.

 

4. Půdu Přírodě
Maximalizovat retenční schopnost půdy, objem organické hmoty v půdě, rozčlenit bloky orné půdy, hospodaření v meziřadí vegetačních pásů dřevin. Zvyšovat biodiverzitu a mez únosnosti krajiny. Omezit chov masného skotu. 7 mi polní hospodaření.

 

5. Lesy Přírodě
Přírodě šetrné hospodaření ve věkově i druhově rozmanitých lesích.

 

6. Člověka Přírodě
Krátké dodavatelské řetězce, regionální produkce, částečné samozasobitelství na úrovni obcí.

 

7. Úctu Přírodě
Morální a právní odpovědnost uživatelů půdy za stav krajiny a její kvalitu. Příroda je nositelka života, třeba jí naslouchat, prokazovat úctu a děkovat.
 

PagoPago sdružuje lidi, vykonává praktickou a vzdělávací činnost. Přednášky a workshopy. Vysazuje a Učí, jak sázet stromy, pěstovat sazenice stromů, stratifikovat a uchovávat semena.
S výsadbou stromů je spojeno udržení kulturního dědictví dané oblasti.

Zpracováváme projekty pro věřejné organizace.

Centrum
udržitelného hospodaření Široká Niva 116
zve děti a dospělé na kurzy a přednášky.
776 131 404
napouti@centrum.cz (lektor Josef Čermák)

Proč sázet stromy?

 1. Na světě dochází ke globálnímu oteplování. Jednou z příčin je produkce CO2. Vzniká hořením (motory, elektrárny, zpracování nerostných surovin, pálení organických látek, dřeva, uhlí...). Řešení - Stromy do svých těl váží CO2. Těla stromů jsou tvořena uhlíkem C. Stromy vdechují CO2 a vydechují O2
 2. Na světě ubývá pitná voda. Řešení - Stromy svými těly vážou pitnou vodu.
 3. Na světě dochází k úbytku orné půdy. Řešení - Stromy svými kořeny vážou ornou půdu a vytváří novou.
 4. Světová ekonomika ničí životní prostředí a nutí lidi odcházet do měst. Stromy tvoří životní prostředí.
 5. Na světě ubývá míst kde mohou žít lidé. Stromy poskytují potravu a jsou jediným ekologickým obnovitelným zdrojem energie.
 6. Na světě dochází k obrovským výkyvům teplot.    V korunách stromů nepřesáhne teplota v horkých letních dnech 25°C.
 7. Na světě ubývá míst, kde mohou klíčit semena. Stromy udržují a umožňují vytvářet mykorhizu.
 8. Každý den nevratně zmizí 8 rostlinných a živočišných druhů. S životem jednoho stromu může být svázáno - například u dubu - až 200 živočišných druhů.
 9. Lidstvo spaluje více kyslíku než planeta vytvoří. Stromy tvoří kyslík. Abychom spálily jeden gram paliva (benzín, nafta, olej, plyn, dřevo…) musíme k tomu spálit 14gramů vzduchu. 1m krychlový vzduchu váží cca. 1,28 kg. Spálíme-li 1kg paliva spálíme rovněž 11m krychlových vzduchu. Nyní si lehce můžete spočítat kolik spálíme vzduchu na přípravu oběda, cestu do práce, prací na počítači... Každý může snadno spočítat následující příklad, 1 spotřebovaná KWh = …….. spotřebovaných m3 vzduchu.
  Chybí-li kyslík - planeta ve vysokých vrstvách atmosféry rozkládá vodu na kyslík - čímž nevratně vody ubývá. Na světě neexistuje proces, který by vytvářel novou vodu.
bottom of page