Naše projekty

Film Přírodní statek

Lyrický němý dokument Jakuba Orla Tomáše o minulosti, přítomnosti a potenciálu české krajiny.  
 Film je rozdělen do tří částí, tří hlav. První nese název "O lidech, kteří sázeli stromy" a dokumentuje krajinu vytvořenou hospodařením Němců odsunutých ze Sudet. Druhý oddíl "O lidech, kteří nesázejí stromy" se v kontrastu zaměřuje na problém vymírání Přírody v oblastech konvenční zemědělské krajiny: rozlehlá pole se bez stromů pomalu mění v poušť. Třetí oddíl předkládá „Manifest Přírodě“. Ve filmu zní hudba Brněnské magic-rockové kapely Durkheimdolls.

 

Film vznikl v roce 2018 za finanční podpory Olomouckého kraje.
 

Platforma samozásobitelství obcí trvale udržitelným způsobem

Výzva všem občanům, obecním zastupitelům, starostům k trvale udržitelnému rozvoji v mezích únosnosti krajiny.


Žijeme v době, kdy neustále klesá mez únosnosti krajiny ( schopnost krajiny trvale uživit její obyvatele z lokálních zdrojů) v důsledku přírodu poškozující lidské činnosti neustále narůstající spotřebou fyzikálních zdrojů. Je nutné vést obce, jejich obyvatele k trvale udržitelnému rozvoji v mezích únosnosti krajiny. Neustálý materiální růst založený na spotřebovávání neobnovitelných fyzikálních zdrojů se blíží ke konci, nezbývá než se připravit na období které následuje po bezmezném blahobytu.

 

Je možné se domluvit, sdílet, realizovat řešení v době kdy k tomu ještě máme prostředky. Jakmile začneme bojovat o vodu nezbyde na humanismus prostor.

 

Vážení občané, zastupitelé, starostové. Vyzýváme Vás k zajištění trvale udržitelného rozvoje obce zajištěním potravinové soběstačnosti obce z lokálních zdrojů založeném na trvale udržitelném hospodaření na orné půdě, v lesích, s vodou, respektujícím symbiotické vazby přírody.

JAK NA TO:

* Zakládáním a podporou spolkové činnosti pěstitelů, ovocnářů, chovatelů, řemeslníků, zpracovatelů komodit.

* Výsadbou obecních sadů, zakládáním obecních zahrad, polí, lesů v majetku spolků.

* Budováním obecních moštáren, sušáren, skladů, zpracoven ovoce, obecních pekáren, kováren, pil, truhláren, mlýnů, půjčoven zemědělské mechanizace v majetku a správě, obcí podporovaných spolků.

 

Výsadbu, vybavení i stavbu financuje obec ze svého rozpočtu a přenechává pod podmínkou trvalé udržitelnosti jednotlivým spolkům. Ty je zpravují a propůjčují za akontační poplatek obyvatelům obce.
Jedině obec, která podporuje vzájemnou sounáležitost, komunikaci a vstřícnost svých obyvatel může dosáhnout trvale udržitelného rozvoje v mezích únosnosti krajiny.

 

Za tímto účelem spolek ekologická organizace PagoPago buduje platformu, jejímž cílem je příprava univerzální projektové dokumentace. Můžete se účastnit i vy na pravidelných schůzkách.

Pro školy a širokou veřejnost jsme zpracovali projekt "Ovocný strom - nejstarší kulturní dědictví"

Hlavní aktivity projektu:

•   Obnova školních zahrad a vybudování miniškolek ovocných dřevin, Arboretum krajových odrůd ovocných dřevin– matečnicový sad

•   Environmentální výuka na škole

•   Kulturní akce – «Den sázení stromů»

•   Spolupráce s partnerskými městy. „Strom jako dar“.

Nabízíme školám účast v projektu, jak to již udělala třeba zakladní škola ve Štěpánově.

Partnerství pro školu znamená: zařadit do výuky 5 hodinových seminářů pro každou třídu v průběhu školního roku po dobu 4 let  na kterých naši lektoři, nebo Vaši proškolení učitelé naučí děti jak vypěstovat ovocný strom ze semene (včetně roubování, výsadby a následné péče). Výuka musí být podpořena praktickou částí - výsevem, školkováním a dopěstovaním ovocných dřevin na pozemku školy (nebo po domluvě s obcí v blízkosti školy ). Osivo organizace PagoPago poskytuje zdarma. 

Každoroční výuka začíná a končí  výsadbou ovocných dřevin dětmi, ve veřejných prostorách, v blízkosti školy, na den sázení stromů 20 října.

Vracíme půdě život

Milí přátelé, v návaznosti na celosvětové dění, vedoucí k odlesnění planety a následné ztrátě biodiverzity, úbytku vody a obživy, nutící stále více lidí k migraci do měst, zahajujeme projekt "Družstevní školky dřevin", první školka má vzniknout v ČR. Záleží na štědrosti mecenášů a podílníků (družstevníků). Předpokládaná produkce dřevin je 1 mil. sazenic ročně. Školka nabízí komplexní vzdělávání v oblasti pěstování dřevin pro studenty z celého světa. Studium je zdarma. Školka produkuje dřeviny v režimu 7-mi polního hospodaření bez použití agro-chemikálií. Produkce školky je využita pro realizaci družstevních zakázek na výsadby, údržbu veřejné i soukromé zeleně. Pro fyzické osoby poskytuje školka jednoleté sazenice zdarma.
  Družstvo bude založeno jako součást spolku Ekologická organizace PagoPago, respektuje a naplňuje jeho zájmy a filosofii. Zájemci o účast v tomto druzstvu se mohou hlásit na kontaktních údajích spolku Ekologická organizace PagoPago. Družstvo bude mít zřízeno svůj vlastní transparentní účet, na který družstevníci složí svůj vklad jedno jaké výše. Výše vkladu se rovná velikosti podílu. Každý družstevník má jeden hlas a právo věta nehledě na velikost podílu.

  Družstvo bude založeno jako součást spolku Ekologická organizace PagoPago, respektuje a naplňuje jeho zájmy a filosofii. Zájemci o účast v tomto druzstvu se mohou hlásit na kontaktních údajích spolku Ekologická organizace PagoPago. Družstvo bude mít zřízeno svůj vlastní transparentní účet, na který družstevníci složí svůj vklad jedno jaké výše. Výše vkladu se rovná velikosti podílu. Každý družstevník má jeden hlas a právo věta nehledě na velikost podílu.

  Družstvo bude založeno jako součást spolku Ekologická organizace PagoPago, respektuje a naplňuje jeho zájmy a filosofii. Zájemci o účast v tomto druzstvu se mohou hlásit na kontaktních údajích spolku Ekologická organizace PagoPago. Družstvo bude mít zřízeno svůj vlastní transparentní účet, na který družstevníci složí svůj vklad jedno jaké výše. Výše vkladu se rovná velikosti podílu. Každý družstevník má jeden hlas a právo věta nehledě na velikost podílu.

Podíl v družstvu je možné prodat, nelze však prodat část družstva. Za sumu, vloženou družstevníky na účet, družstvo zakoupí pozemek a vybavení pro zahájení činnosti. Každý družstevník, který se aktivně účastní činnosti školky, dostává tabulkový plat. Družstvo nemá jiné zaměstnance mimo družstevníků. Každý družstevník, který pobírá plat, zvyšuje velikost svého podílu v družstvu podle velikosti majetku družstva. Podílník, který v družstvu nepracuje, má stále stejný podíl, jako byl jeho počáteční vklad. Zaměstnanci družstva si společně zajišťují stravu a bydlení, pečují o seniory, sirotky.Zahraniční studenti a stážisté skládají závěrečnou zkoušku z pěstování dřevin. Student musí být schopen nasbírat osivo, založit družstevní školku a dopěstovat dřeviny na trvalém stanovišti do pohlavní dospělosti. Družstvo se účastní výběrových řízení a státních zakázek na výsadby a údržbu dřevin v krajině na nelesních i lesních půdách.


V případě zájmu o další informace nás kontaktujte.

Pobočné spolky

V jednotlivých lokalitách se dobrovolníci sdružují do spolků.

Každý spolek si může zvolit různé zaměření:

realizace výsadeb,

údržba parků, zahrad, lesů,

pěstování stromků,

sedmipolní hospodaření

obecní sady krajových odrůd

obecní školky ovocných dřevin

vzdělávací programy na základních školách

přednášky o trvale udržitelném rozvoji

Koněm kolem Evropské Unie

Cílem projektu je propagace využití koňské síly v dopravě a zemědělství. Kůň poskytuje dostačující sílu pro obhospodařování farmy do 10  ha.  Kůň umožňuje člověku život, nezávislý na pohonných hmotách a energiích z fosilních paliv. Vznikne-li v určité oblasti dostatečné množství mikrofarem (do 10 ha), obhospodařujících zemědělskou půdu pouze s koňmi, případně s kravami, je možné v této oblasti přestat používat automobily.

Průběh projektu: pokusit se během neurčité doby objet na voze, taženém koňmi Evropskou Unii.

Hypotéza organizátorů:  I v dnešní době je možné cestovat a hospodařit s koněm. 

Výsadba arboreta ovocných dřevin Dlouhý most - Liberec

Arboretum ovocných dřevin je součástí prostoru pro praktickou ekovýchovu, slouží uchování a šíření genofondu krajových odrůd ovocných dřevin a šíření gramotnosti v oblasti praktické ekovýchovy - pěstování, péče, výsadba, množení, dřevin, lesní hospodářství, aqakultura. Projekt realizuje Ekologická organizace PagoPago, sazenice dřevin pro arboretum financuje firma DHL. Rovněž se její zaměstnanci aktivně účastní i výsadeb. Přijďte svou účastí podpořit projekt i vy. Celý projekt i mapku pozemku naleznete v příloze. Doufáme, že se nám časem podaří získat i sousední pozemky a budeme na tomto místě schopni vytvořit zajímavou a geneticky rozmanitou sbírku krajových i současných odrůd ovocných dřevin, adaptovaných pro zdejší klimatické poměry. Zdejší prostor, je celoročně přístupný a slouží nejen školám, ale i návštěvníkům z řad veřejnosti.


24., 25. a 26. března sázíme v průběhu celého dne. S sebou si vezměte nářadí, pracovní oblečení, vhodnou obuv a něco k jídlu. Pokud pojedete autem je možné zajet až k pozemku, jinak zastávka autobusu Dlouhý Most u Kostela. Každý den před zahájením výsadeb je přednáška na téma pěstování, péče a údržba ovocných dřevin.
Dále bude následovat výsadba lesní části, realizace venkovní učebny s výukovými panely, ploch pro výuku pěstební činnosti, realizace části aqakultura.

 

Projekt není podpořen žádným grantem nebo dotací, záleží tedy na každém z Vás, kterým není lhostejný osud krajiny, kulturního dědictví, kterým ovocné dřeviny bezesporu jsou, jestli připojíte svou ruku k dílu.
 

Do navigace GPS souřadnice: 50°42'58.084"N 15°4'58.249"E,
https://mapy.cz/s/2rtxR
Telefon:+420 776 131 404
www.pagopago.org

 

Děkuji,
S pozdravem a přáním pokojného dne,
Za ekologickou organizaci PagoPago,
Josef Čermák

Realizace adaptačních environmentalních opatření

Nabízíme konzultace a realizace environmentálních adaptačných opatření.

Zde můžete stáhnout prezentaci, kterou jsme zpracovali v Holandsku v roce 2015.

Projekt RE-WILDING

Projekt na podporu tvůrčích aktivit přírody. Hledáme půdu, kterou lidé mohou dát zpět přírodě pro její vlastní tvorbu. Pokud o ní víte, nebo máte pozemek pro náš projekt, stáhněte si a umístěte plakát RE-WILDING.

Nabízíme také možnost darovat pozemky pro tento projekt, například v oblastech plánovaných dálnic, přehrad, dolů, stavby, nebo pozemků dotčených extrémní erozí, povodněmi, suchy, neplodná půda, plochy k revitalizaci, lesy po těžbě....

Please reload