Filosofie Pagopago

Pobočné spolky

Pobočné spolky PagoPago slouží ke sdružování lidí se stejným záměrem (hlavně sázet stromy) v jednotlivých lokalitách.

Spolek je občanské sdružení nejméně tří lidí, kteří sledují naplňování některého z veřejných zájmů (např. ochrana přírody, pěstování a sázení ovocných stromů). Svobodné organizování lidí je zaručeno Ústavou ČR a Listinou základních práv a v demokratickém uspořádání je svoboda shromažďování jedna z esenciálních svobod. Fungující spolková aktivita a občanská zainteresovanost je předstupněm k lépe fungující politice a vedení státu.

 

Vnitřní uspořádání spolku jako stanovení účelu, podmínky členství, popis vyvíjených činnosti, jsou upraveny souhrnně ve stanovách spolku.

Výhody pobočného spolku
 • více lidí se stejným záměrem (není na to člověk sám) a mohou se přidávat další

 • může žádat o dotace

 • má větší váhu při jednání s úřady (zastupuje názor více lidí něž jednotlivec)

 • pobočné spolky s hlavním spolkem můžou sdílet zkušenosti, zdroje, tipy

 • hlavní spolek nabízí pomoc se založením i fungováním pobočného spolku

Jak založit pobočný spolek
 1. K založení spolku jsou nutné minimálně 3 osoby. Pokud jste minimálně tři, jdeme na to.

 2. Zvolte si název spolku ve formátu „PagoPago /Vaše obec/, pobočný spolek“.

 3. Uspořádejte ustavující schůzi, vyplňte a podepište (není potřeba úřední ověření) dokument Listina přítomných a zápis z ustavující schůze.

 4. Zvolte sídlo spolku a s vlastníkem vyplňte Souhlas s umístěním sídla spolku.

 5. Přečtěte a upravte stanovy - jako vzor můžete použít stanovy Spolku PagoPago.

 6. Zvolte osobu, která za spolek jedná navenek (předseda spolku). Předseda spolku podepíše Souhlas a čestné prohlášení s ověřeným podpisem (ověření lze provést na úřadě nebo na poště se službou Czechpoint za 30 Kč).

 7. Tyto dokumenty si vytiskněte - budou tvořit přílohy k Návrhu na zápis do obchodního rejstříku.

 8. Nyní je potřeba vytvořit Návrh na zápis do obchodního rejstříku - to lze provést pouze do inteligentního formuláře zde: https://or.justice.cz/ias/ui/podani. S vyplněním formuláře Vám rádi pomůžeme. Jelikož s tím máme praxi, bude nám to trvat ani ne půl hodiny. Jenom nám nezapomeňte zaslat údaje Vašeho předsedy: rodné číslo, místo a okres narození, případně rodné příjmení.

 9. Návrh musí být před podáním na soud podepsán ověřeným podpisem navrhovatelem – v případě zakládání pobočného spolku je navrhovatelem ze zákona předseda hlavního spolku PagoPago. Zašlete tedy Váš návrh buď mailem (napouti@centrum.cz) nebo poštou (Josef Čermák, Tři dvory 2, 784 01 Litovel) s Vaší zpáteční adresou.

 10. Příslušným soudem k podání návrhu je místo sídla hlavního spolku (v případě spolku PagoPago je jím Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci). Jakmile Vám tedy poštou dorazí úředně podepsaný Návrh, tak k němu přidejte všechny již vytisknuté dokumenty a doručte (osobně či poštou) na: Podatelna, Krajský soud v Ostravě - pobočka v Olomouci, Studentská 1187/7, 771 00 Olomouc.

Všechny potřebné dokumenty je možné stáhnout kliknutím na odkazy přímo v textu a nebo v sekci Ke stažení.

Strategie udržitelného rozvoje Spolku

Milí přátelé, pokud chcete sázet ve své obci stromy, předkládáme vám následující postup, pokud ho dodržíte, můžete začít s výsadbami již letos na jaře.

 1. Založit v obci, kde chcete sázet stromy, Spolek (s obdobnými stanovami Spolku PagoPago, pobočný spolek PagoPago) - potřebujete být tři lidi z obce, kde chcete sázet.

 2. Zajít za starostou obce a registrovat obec v agendě 21. Vypracovat strategii trvale udržitelného rozvoje (můžete sdílet strategii Spolku PagoPago) s cílem trvale udržitelného rozvoje obce. Cíle: trvale udržitelné hospodaření v mezích únosnosti krajiny, vytvoření sociálního podniku, pracovních míst pro obyvatele obce.

 3. Požádat obec o pronájem obecních pozemků za účelem výsadeb sadů. Sadů v režimu krajinotvorných, eko, bio. Každá obec má pozemky, pronajímá je zemědělským podnikům, které obecní půdu vesměs devastují. Může je pronajmout Vašemu spolku, jehož výstupy jsou pro obec přínosné - regionální produkty, samozásobitelství, pracovní příležitosti pro lidi z obce, trvale udržitelné hospodaření, rozvoj obce, kulturní aktivity.

 4. Založit spolku živnostenský list na zemědělského podnikatele. Pronajaté pozemky od obce dát do LPIS, budete pobírat dotace. Zažádat o krajské, AOPK dotace. Uspořádejte sbírku na nákup stromů, vložte do spolku svoje peníze.

 5. Na jaře nakoupit a vysadit stromy. Např. ovocná školka Litenčice (415 m.n.m.) nabízí Spolku PagoPago množstevní slevy, jeden strom koupíte za 100 Kč. Vysadit sady, meze, liniovou vegetací, krajinné prvky. Požádat obec o bezplatné zapůjčení traktorů, techniky a pomoc pracovníků VPS při výsadbách.

 6. Během roku vybudovat zpracovnu ovoce a přípravnu osiva, sklad ovoce a osiva.

 7. Během roku propagovat trvale udržitelný rozvoj. V rámci akcí pořádaných spolkem ve spolupráci s obcí, typu Den země, Den bez aut, Den stromů... a dalších s environmentální tématikou rozvíjet spolupráci s dalšími spolky, rybáři, myslivci, chovatelé, ochránci přírody, hasiči, fotbalisté. Vedením pravidelných zájmových kroužků pro děti a mládež při Vašem spolku, ve školách (např. za použití učebnice samozásobitelství Spolku PagoPago).

 8. Realizace sociálního podniku Sklizeň a zpracování ovoce. Uskladnění regionálního osiva ze zpracovaného ovoce. Založení školky ovocných dřevin, pěstební činnost. Finalizace produktů, regionální produkty, regionální prodej. V sadech v meziřadí pěstovat zemědělské plodiny, pícniny, vyrábět vojtěškové seno.

 9. Finalizace: potraviny, regionální produkty, pracovní místa pro lidi z obce. Rybníkářství, akvakultura, lesní hospodářství, řemeslná výroba, chov dobytka.

 10. Aktivně se zapojit do dění v obci. Účastnit se zasedání zastupitelstva, být aktivními ve vedení obce k uplatňování a naplnění principů trvale udržitelného rozvoje obce v mezích únosnosti krajiny.

 11. S láskou a pro radost. Být členy spolku, neustále se vzdělávat a udržovat aktivní spolkový život, založený na sdílení lásky k Přírodě.

 

Přejeme vám mnoho úspěchů, pokud máte zájem, rádi Vás podpoříme ve Vaší činnosti. Připravíme stanovy spolku, registraci spolku, osobně se s Vámi setkáme, zajdeme za starostou.

Jediné, co je z Vaší strany třeba, vytvořit ve Vaší obci skupinu lidí se zájmem o trvale udržitelný rozvoj obce, krajiny, sázení a pěstování ovocných dřevin. Připravit a vyhlásit ustavující setkání Vašeho Spolku, na které pozvete lidi z obce. Rádi přijedeme a v rámci setkání uspořádáme besedu o pěstování, péči, výsadbě ovocných dřevin, jejich významu pro krajinu, člověka, obec, kulturu a zodpovíme vaše

BRNO

Facebook: PagoPago Brno

 • výsadba dřevin,

 • vzdělávání,

 • realizace výsadeb (ovocných, permakulturních zahrad, veřejné zeleně, biokoridorů)

 • propagace trvale udržitelného rozvoje.

OLOMOUC

PagoPago Olomouc

 • v procesu zakládání pobočného spolku

VESELICE

 • realizace a popularizace sedmipolního hospodaření, v meziřadí vegetačních pásů ovocných dřevin ("Přírodní statek"),

 • pěstování a výsadba ovocných dřevin,

 • vzdělávání.